επιστροφή

O κατάλογος είναι ενημερωμένος με τα υποδείγματα που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2003.

'Ολα τα υποδείγματα είναι χωρισμένα σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως φαίνεται παρακάτω και είναι δυνατή η αναζήτηση επί των τίτλων και της περιγραφής τους. 

'Ολα τα υποδείγματα παρέχονται σε μορφή WORD και αποστέλλονται μέσω email για άμεση επεξεργασία.

Για να εγγραφείτε ξεκινήστε τη διαδικασία πατώντας εδώ.


κατηγορία ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (32)
κατηγορία ΑΝΑΚΟΠΕΣ (9)
κατηγορία ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αστικές υποθέσεις (0)
κατηγορία ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Ποινικές Υποθέσεις (1)
κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (89)
κατηγορία ΔΙΑΦΟΡΑ (50)
κατηγορία ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (0)
κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (42)
κατηγορία ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (18)
κατηγορία ΕΦΕΤΕΙΟ - Αστικές υποθέσεις (11)
κατηγορία ΕΦΕΤΕΙΟ - Ποινικές υποθέσεις (0)
κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (89)
κατηγορία ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (68)
κατηγορία ΕΝΤΟΛΕΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (3)
κατηγορία ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Κεφαλαιουχικές (16)
κατηγορία ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Προσωπικές (7)
κατηγορία ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (63)
κατηγορία ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (50)
κατηγορία ΣΗΜΑΤΑ (5)
κατηγορία ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Σωματεία, Ενώσεις κλπ. (8)
κατηγορία ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (83)


Αίτηση + Προτάσεις για την κήρυξη τέκνου ως θετού και αλλαγής του επωνύμου του. Το τέκνο προέρχεται από πρώτο γάμο της αλλοδαπής (Ρουμάνας) μητέρας - ο νυν σύζυγος και ένας εκ των αιτούντων είναι 'Ελληνας - με μνεία της σχετικής εκδοθείσας απόφασης

Αίτηση + Προτάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού που να προκύπτει ότι μοναδική εκ διαθήκης κληρονόμος του αποβιώσαντος...

Aγωγή απόδοσης μισθωμάτων (μίσθωση, που κατέστη αορίστου χρόνου, καταγγέλθηκε λόγω δυστροπίας, παραδόθηκε το μίσθιο, αλλά χωρίς να καταβληθούν τα οφειλόμενα μισθώματα)

Aγωγή για μικροδιαφορά κατά 466 Κ.ΠολΔ.

Aγωγή εξώσεως

Aγωγή μισθωτική (εξώσεως) λόγω δυστροπίας για τη καταβολή του μισθώματος και καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων και αναπροσαρμογών

Aγωγή χρέους και προτάσεις επ' αυτής (βάσει διαδοχικών αγορών με πίστωση του τιμήματος κι έκδοση επί πιστώσει τιμολογίων)

Aίτηση ακυρώσεως κατά παραλείψεως οφειλόμενης ενέργειας της διοικήσεως, στο Διοικητικό Εφετείο - μη τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου στη θέση του, παρά τη σχετική υπάρχουσα διοικητική απόφαση

Aίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο, με αίτημα την απαγόρευση αλλαγής χρήσης δύο αποθηκών σε διαμερίσματα, μαζί με τις σχετικές προτάσεις και απόφαση

Aίτηση αλλαγής επωνύμου

Aίτηση απόδοσης κατασχεθέντος προιόντος εγκλήματος

Aίτηση ασφαλιστικών μέτρων γιά μετοίκηση από τη συζυγική κατοικία συζύγου (άνδρα) που βιαιοπραγεί εις βάρος της συζύγου του και των τέκνων του

Aίτηση για την έκδοση Διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μετά την έκδοση και κοινοποίηση σχετικής Διαταγής πληρωμής για την καταβολή των μισθωμάτων

Aίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου (Α' συζήτηση)

Aίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής με βάση πιστωτικό τιμολόγιο.

Aίτηση ενώπιον του κ. Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου, για την αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημιώσεως κου Δασάρχου

Aίτηση και Προτάσεις για την τροποποίηση καταστατικού Σωματείου

Aίτηση προς την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με κοινοποίηση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την πρόνοια μέτρων κατά εγκατάστασης αθίγγανων, στην οποία δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής

Aιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας λόγω ανωτέρας βίας (άρ. 501 Κ.Πολ.Δ.)

Aνακοπή κατά εκτέλεσης βάσει άρθρου 933 επ. Κ.Πολ.Δ.

Aυτοκινητική Αγωγή - oλοσχερή καταστροφή αυτοκινήτου και τραυματισμός αυνεπιβάτιδος

Eξωστική αγωγή -Δυστροπία - Eικονική σύμβαση μίσθωση.

'Eφεση πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών

Mήνυση κατά μελών Δ.Σ. Α.Ε. για απάτη - έπεισαν τους μηνυτές να αγοράσουν μετοχές κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με πρόσχημα τη δήθεν εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, που ποτέ δεν επετεύχθη

Αγωγή (δάνειο)

Αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) με αίτημα τη προσωπική κράτηση και καταβολή χρηματικής ποινής λόγω παραβίασης διατακτικού τελεσίδικης απόφασης (μή απόδοσης χώρων σταθμεύσεως)

Αγωγή (εμπράγματη) διανομής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο για τον πλειστηριασμό ακινήτου-μέρους κληρονομιάς , που δεν κατέστη δυνατή η διανομή μεταξύ των κληρονόμων

Αγωγή (εργατική)

Αγωγή (καταβολής μισθωμάτων)

Αγωγή + Προτάσεις - Μέμψη άστοργης δωρεάς

Αγωγή + Προτάσεις (νόμιμη μοίρα)

Αγωγή + Προτάσεις από κοινωνία δικαιώματος (αποζημίωσης συνιδιοκτήτη για την αποκλειστική χρήση ακινήτου από τον άλλο συνιδιοκτήτη) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Αγωγή + Προτάσεις για την αποβολή μισθωτή από το μίσθιο λόγω δυστροπίας και αξίωση καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, αυξήσεων και αναπροσαρμογών - με μνεία της σχετικής εκδοθείσας απόφασης

Αγωγή + Προτάσεις για την καταβολή εργατικών αποδοχών (διαφορές καταβληθέντων από τις νόμιμες, δώρα και επιδόματα γάμου, τριετίας και ανθυγιεινής εργασίας) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Αγωγή + Προτάσεις κατά προσβολής της χρήσης πυλωτής - ειδική διαδικασία άρ. 647 Κ.Πολ.Δ.

Αγωγή + Προτάσεις στο Ειρηνοδικείο με αίτημα αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας (έκδοση ακάλυπτης επιταγής).

Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού για αξίωση επιστροφής ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος - Καταβολή μισθώματος πέραν του συμφωνηθέντος

Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού στο Ειρηνοδικείο

Αγωγή αδικοπραξίας 914 ΑΚ

Αγωγή αδικοπραξίας για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής.

Αγωγή αδικοπραξίας κατά προέδρου Δ.Σ. Α.Ε. για έκδοση ακάλυπτης επιταγής με αίτημα την καταβολή του ποσού της επιταγής με τη προσωπική κράτηση ως αναγκαστικό μέσο εκτέλεσης της εκδοθείσας απόφασης

Αγωγή ακύρωσης απόφασης Δ.Σ. Συνεταιρισμού.

Αγωγή αναγνώρισης πατρότητας εξωγάμου τέκνου.

Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας

Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών.

Αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου (1400 Α.Κ.)

Αγωγή αποβολής από τη νομή (με ενάγουσα - πρώην Κοινότητα) εναντίον ιδιώτη, λόγω παράνομης κατάληψης δημοσίων κτημάτων.

Αγωγή απόδοσης μισθίου

Αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων λόγω επανειλημμένης δυστροπίας.

Αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω δυστροπίας.

Αγωγή απόδοσης σε μισθωτή εγγύησης, μετά την αποχώρησή του από το μίσθιο (και λύση της διαρκούς σύμβασης μίσθωσης παρά την πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, κατά την καλή πίστη, λόγω μεταβολής των πραγμάτων) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Αγωγή απόδοσης του μισθίου για επανειλημμένη δυστροπία

Αγωγή αποζημιώσεως για φθορές που προκλήθηκαν στο μίσθιο (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών - Αρθρ. 647 Κ.Πολ.Δ.)

Αγωγή αποζημίωσης

Αγωγή αποζημίωσης - αυτοκινητικές διαφορές

Αγωγή αποζημίωσης - Ειδική διαδικασία αυτοκινήτων - Σύγκρουση ΔΧ λεωφορείου με ΙΧΕ αυτοκίνητο

Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά ιατρού για σωματικές βλάβες, που επήλθαν μετά από αποτυχημένη θεραπεία σε αισθητική επέμβαση laser για τη διόρθωση ατελειών του προσώπου της ενάγουσας

Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία.

Αγωγή αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Αγωγή αποζημίωσης για θετικές κι αποθετικές ζημίες (αποθήκευση γάλακτος σε ψυγεία με αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους)

Αγωγή αποζημίωσης για καταβολή χρημάτων που υπεξαίρεσε υπάλληλος από πελάτες του καταστήματος του εργοδότη κατά το διάστημα, που εργαζόταν σε αυτόν

Αγωγή αποζημίωσης ενός κοινωνού για χρήση του κοινού από άλλο κοινωνό

Αγωγή αποζημίωσης εργοδότη κατά εργολάβου για ελαττώματα του έργου κατ' άρθρο 690 Α.Κ.

Αγωγή αποζημίωσης κατ΄ άρθρο 914 ΑΚ

Αγωγή αποζημίωσης λόγω αχρεωστήτου καταβολής.

Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης σύμβασης αγοραπωλησίας

Αγωγή για αγροζημίες

Αγωγή για αυτοκινητικό ατύχημα - το ατύχημα προκλήθηκε όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στο εν στάσει αυτοκίνητο του ενάγοντα, που επιχειρούσε να εξέλθει από σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων.

Αγωγή για αυτοκινητικό ατύχημα: οδηγούσε η σύζυγος του ενάγοντα, το ατύχημα προκλήθηκε όταν φορτηγό προσπάθησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο του ενάγοντα.

Αγωγή για κακή χρήση μισθίου.

Αγωγή για καταβολή οικογενειακού επιδόματος άρθρου 12 του Ν. 2470/97.

Αγωγή για τη καταβολή αμοιβής λογιστή.

Αγωγή για τη καταβολή αποζημίωσης λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - παράνομη χρήση φωτογραφιών, χωρίς την άδεια του δημιουργού-φωτογράφου

Αγωγή για τη καταβολή αποζημίωσης, λόγω στέρησης διατροφής κληρονόμων του θανόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα

Αγωγή για τη καταβολή συμφωνημένης σε ξένο νόμισμα οφειλής

Αγωγή για τη καταβολή του τιμήματος πιστωτικών τιμολογίων

Αγωγή για τη καταβολή των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αγωγή για τη καταβολή υπολοίπου τιμήματος πωλήσεων

Αγωγή για την ακύρωση απόφασης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας.

Αγωγή για την αποβολή μισθωτή από το μίσθιο λόγω αγοράς του ακινήτου από νέο ιδιοκτήτη, που υπεσείλθε στη θέση του εκμισθωτή και αξίωση αποκατάστασης ελαιοχρωματισμών και υδροχρωματισμών ή προκαταβολής του σχετικού ποσού στον εκμισθωτή - με μνεία της σχετικής εκδοθείσας απόφασης

Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού

Αγωγή διαζυγίου λόγω τετραετούς διαστάσεως.

Αγωγή διανομής κοινού πράγματος.

Αγωγή διαρρήξεως απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας λόγω καταδολίευσης δανειστών.

Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών (άρ. 939 Α.Κ.)

Αγωγή εξάλειψης υποθήκης που αποσβέσθηκε λόγω ακύρωσης της διαταγής πληρωμής δυνάμει της οποίας εγγράφηκε

Αγωγή εξώσεως λόγω δυστροπίας.

Αγωγή εργατική - επίσχεση εργασίας

Αγωγή εργατική - μονομερής βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας - αποζημίωση κλπ.

Αγωγή εργατική - σύμβαση εξηρτημένης εργασίας - πολύ καλή ανάλυση ωρών εργασίας, υπερωριών, αργιών κλπ.

Αγωγή εργατική - υπερωρία - υπερεργασία

Αγωγή εργατική κατά Δήμου και Δημάρχου για καταβολή μισθών υπερημερίας.

Αγωγή εργατική που αφορά διεκδίκηση υπολοίπου αποζημίωσης αποχωρήσαντος μισθωτού λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Αγωγή εργατική που αφορά το εφ'απαξ του ΑΝ 435/76

Αγωγή εργατική στο Ειρηνοδικείο

Αγωγή εργατική στο Μονομελές Πρωτοδικείο

Αγωγή και προτάσεις για παράλειψη ιδιόχρησης από κατιόντα

Αγωγή και προτάσεις για παροχή αδείας στους γονείς ανηλίκου για σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας

Αγωγή και προτάσεις για τη καταβολή τιμήματος από πώληση αγροτικών προϊόντων

Αγωγή και Προτάσεις για την απόδοση χρήσης πυλωτής στην οποία υπάρχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης από τον κανονισμό (διαδικασία άρθ. 647επ.)

Αγωγή και προτάσεις για την εξάλειψη υποθήκης, όταν ΔΕΝ συμφωνεί ο ενυπόθηκος δανειστής.

Αγωγή και προτάσεις διαζυγίου λόγω τετραετούς διαστάσεως.

Αγωγή και προτάσεις διαζυγίου λόγω τετραετούς διάστασης.

Αγωγή και Προτάσεις με αίτημα την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής στο δώμα οικοδομής (διαδικασία άρθρων 648 επ. Κ.Πολ.Δ.)

Αγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας για παράβαση συμβολαίου με τη μη καταβολή των προσηκόντων νοσηλείων σε τοκετό

Αγωγή κατά συνιδιοκτητών (ειδική διαδικασία διαφορών άρθρου 17 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) - για στεγανοποίηση κοινοχρήστου - κοινοκτήτου δώματος που, λόγω διαρροής των ομβρίων υδάτων και κακής μονώσεως, δημιούργησε προβλήματα υγρασίας στο υποκείμενο διαμέρισμα

Αγωγή κατά τη διαδικασία μισθωτικών διαφορών με την οποία ζητείται αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το π.δ. 34/95 (άρ. 7 παρ. 4), 388 Α.Κ. 288 Α.Κ. επί συμφωνηθείσας αναπροσαρμογής, που κατέστη επαχθής λόγω μεταβολής των πραγματικών περιστατικών

Αγωγή κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών ενώπιον το Μονομελούς Πρωτοδικείου για αποζημίωση απόλυσης, άδεια, επίδομα αδείας, δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα

Αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του ασφαλισμένου αυτοκινήτου προκειμένου να καταβάλει στην κόρη των συναποβιωσάντων σε αυτοκινητικό δυστύχημα γονέων, που θεωρείται τρίτη, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Αγωγή καταψηφιστική

Αγωγή κι απόφαση σε υπόθεση αυτοκινητικoύ ατυχήματος με ζημίες σε μεταφερόμενα πράγματα.

Αγωγή μεταρρύθμισης διατροφής συζύγου και τέκνου

Αγωγή μισθωτική με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης χρήσης από εταιρεία τελούσα υπό εκκαθάριση

Αγωγή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για αποζημιώσεις (κι εξουσιοδοτήσεις παθόντων) κατά του Γερμανικού Δημοσίου.

Αγωγή πρακτορείου διακίνησης λαχείων κατά πλανόδιου λαχειοπώλη.

Αγωγή ρυθμίσεως δικαιώματος επικοινωνίας τέκνου από τον πατέρα του κατά της πρώην συζύγου του

Αγωγή στο Ειρηνοδικείο για καταβολή αμοιβής για εκπαίδευση, διατροφή και φιλοξενία σκύλου σε σχολή εκπαίδευσης σκύλων.

Αγωγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο από γυναίκα υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και Θρησκευμάτων με αίτημα την την καταβολή οικογενειακού επιδόματος

Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο με αίτημα την επίδειξη τραπεζικού εμβάσματος δια του οποίου εξοφλήθηκε η αξία μηχανήματος

Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα μετά την έκδοση οριστικής απόφασης διαζυγίου

Αγωγή χρέους μετά από εκκαθάριση εταιρικής περιουσίας

Αγωγή χρέους τριτεγγυητή κατά πρωτοφειλέτη

Αγωγή χρησικτησίας

Αίτηση ανακλήσεως ενώπιον της κατ'αρθρο 52 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 Επιτροπής του ΣτΕ

Αίτηση - Προτάσεις και Απόφαση περί αναγνώρισης δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας

Αίτηση - Σημείωμα - Απόφαση, για την αποβολή νομής - ειδική διαδικασία άρ. 12 παρ. 7 Ν. 1337/83

Αίτηση (ανοχή πράξεων προς όφελος γειτονικής οικοδομής).

Αίτηση + Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα το άνοιγμα θυρίδας (93 παρ. 3 ΝΔ 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών")

Αίτηση + Απόφαση για την ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης με τη συναίνεση της δανείστριας Τράπεζας

Αίτηση + Απόφαση για την απόδοση χρήσης μισθίου

Αίτηση + Απόφαση Διαταγής Πληρωμής από άκυρες συναλλαγματικές, (λόγω εκπρόθεσμης χαρτοσήμανσης, αλλά ισχύουσες - κατά μετατροπή - ως χρεωστικά ομόλογα και αφηρημένες υποσχέσεις ή αναγνωρίσεις χρέους) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Αίτηση + Απόφαση Διαταγής πληρωμής από πολλές επιταγές με οπισθογράφηση

Αίτηση + Προσωρινή Διαταγή + Σημείωμα + Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την επανασύνδεση παροχής κεντρικής θερμάνσεως σε μίσθιο διαμέρισμα

Αίτηση + Προτάσεις για την έκδοση κληρονομητηρίου

Αίτηση + Προτάσεις για την κήρυξη αξιογράφου ως ανισχύρου - άρθρα 843 επ. και 850 επ. Κ.Πολ.Δ.

Αίτηση + Προτάσεις για την κήρυξη και δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης, που έχει γραφτεί στη γερμανική γλώσσα, ως κύριας - με μνεία της σχετικής εκδοθείσας απόφασης

Αίτηση + Προτάσεις για χορήγηση άδειας εκποίησης κληρονομιαίου κινητού στο οποίο συγκληρονόμος είναι ανήλικο τέκνο

Αίτηση + Σημείωμα + Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την απαγόρευση διατάραξης χρήσης χώρων στάθμευσης

Αίτηση + Σημείωμα + Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την απόδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποζημίωσης που κατατέθηκε από αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αίτηση + Σημείωμα + Προσθήκη για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων νομής. Η αίτηση έγινε δεκτή με την υπ' αρ. 33/2001 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά

Αίτηση + Σημείωμα για διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, επειδή λανθασμένα δεν αναγράφτηκε ύπαρξη πατέρα

Αίτηση + Σημείωμα για τη χορήγηση άδειας εκποίησης εμπορευμάτων καταστήματος

Αίτηση + Σημείωμα για την αναστολή εκτέλεσης κατ' άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ. κατά κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας μετά από άσκηση σχετικής Τριτανακοπής

Αίτηση + Σημείωμα για την ανατροπή κατάσχεσης 1019 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. λόγω εξόφλησης και ματαίωσης πλειστηριασμού

Αίτηση + Σημείωμα για την ανατροπή κατάσχεσης κατ' άρθρο 1019 ΚΠολΔ, (λόγω παρέλευσης ενός έτους από την επιβληθείσα κατάσχεση και από κάθε εγγραφείσα στο Υποθηκοφυλακείο αναγγελία, στηριζόμενη στην προσβαλλόμενη κατάσχεση) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Αίτηση + Σημείωμα για την παράνομη χρήσης σήματος από τρίτον

Αίτηση + Σημείωμα με αίτημα την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (απαγόρευση εργασιών χτισίματος οικίας στο κοινό ακίνητο από συνιδιοκτήτη χωρίς άδεια των λοιπών συνιδιοκτητών και επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης,

Αίτηση α' συζήτησης + Αίτηση β' συζήτησης και Προτάσεις β' συζήτησης συναινετικού διαζυγίου - χωρίς τέκνα

Αίτηση ακυρώσεως Δήμου στο ΣτΕ κατά σιωπηρής άρνησης του Υπουργού Εσωτερικών.

Αίτηση ακύρωσης - Προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 2.218/1994*

Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας (341 ΚΠΔ)

Αίτηση ακύρωσης οριστικών πράξεων του οικονομικού Εφόρου

Αίτηση αλλαγής μεσεγγυούχου

Αίτηση αναβολής λήψης αποφάσεων σε Γενική Συνέλευση Α.Ε.

Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων από απαλλοτρίωση

Αίτηση αναγνώρισης πράξης υϊοθεσίας

Αίτηση Αναγνώρισης Πρωτοβάθμιου Συνεταιρισμού ειδικού σκοπού.

Αίτηση αναιρέσεως στο ΣτΕ για τέλη επί κοινόχρηστων χώρων (στοές).

Αίτηση ανάκλησης Αποφάσεως Ασφαλιστικών Μέτρων.

Αίτηση ανάκλησης προσημείωσης υποθήκης λόγω εξόφλησης.

Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω ανακοπής κατά περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, με αίτημα για την έκδοση προσωρινής διάταξης (σημειώματος).

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης λόγω άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας (ανωτέρα βία κατ' άρ. 501 Κ.Πολ.Δ.)

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης Δ.Σ. Συνεταιρισμού.

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης εξωστικής απόφασης μετά από άσκηση σχετικής έφεσης.

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης στο ΣτΕ

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής - ερήμην καταδίκη ως αγνώστου διαμονής για παράβαση του περί επιταγών Ν. 5960/33

Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού

Αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας απόφασης Ειρηνοδικείου.

Αίτηση απόδοσης νομής, επαναφοράς πραγμάτων στη προτέρα κατάσταση, κλπ.

Αίτηση αποκατάστασης προσωπικής εταιρείας (πτωχευτικό δίκαιο)

Αίτηση αποκατάστασης φυσικού προσώπου (πτωχευτικό δίκαιο)

Αίτηση Αποσφράγισης ακινήτων.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (μητέρας) για την ανάληψη επιμέλειας ΚΑΙ γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνουαπό ήδη λυθέντα γάμο με απόφαση της αλλοδαπής

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων + Απόφαση + Περίληψη απόφασης, που διατάσσει την εξάλειψη προσημείωσης υπόθήκης με τη συναίνεση της δανείστριας Τράπεζας

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων + Σημείωμα για τη μείωση τιμής πρώτης προσφοράς και ορισμός ημερομηνίας πλειστηριασμού κατ' άρθρ. 966 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.

Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων για άρση κατάσχεσης επί ακινήτου επειδή δεν ακολούθησε πλειστηριασμός εντός έτους

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή επιδίκαση διατροφής συνεπεία τροχαίου ατυχήματος

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επίδειξη εγγράφου.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προσβολή νομής κοινόχρηστου χώρου από ιδιοκτήτες με αίτημα την απόδοση σύγχρησης δώματος

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ενήλικου τέκνου (σπουδάστριας) κατά των ήδη διαζευγμένων γονέων της για κάλυψη των εξόδων σπουδών, διατροφής, κ.ο.κ.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής- συναινετική κι η σχετική απόφαση

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπής εταιρείας (Τουρκικής)

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προς προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης ώστε να υποχρεωθεί ο καθού να πάψει τις παράνομες εκπομπές, από μεταφορές οικοδομικών υίκών, εργαλείων σε γειτονική μάνδρα οικοδομών, που στερείται πολεοδομικής άδειας

Αίτηση για αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου

Αίτηση για αναγνώριση δεδικασμένου Αλλοδαπής απόφασης.

Αίτηση για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη της ως κυρίας.

Αίτηση για δημοσίευση και κήρυξη κύριας διαθήκης

Αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης σωματείου

Αίτηση για έκδοση Διαταγής Πληρωμής

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική.

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού.

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση συναλλαγματική.

Αίτηση για ένορκη βεβαίωση στον Ειρηνοδίκη

Αίτηση για καταχώρηση Ο.Ε. στα βιβλία του Πρωτοδικείου

Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων (συντηρητικής κατασχέσεως)...

Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξαιτίας αθεμίτου ανταγωνισμού - παράλειψη αναφοράς συγκεκριμένης έκφρασης σε διαφημιστικές δημοσιεύσεις

Αίτηση για μετατροπή προσημείωσης υποθήκης

Αίτηση για συντηρητική κατάσχεση λόγω οφειλών από τιμολόγια κι επικείμενης μεταβίβασης της εταιρείας σε τρίτους.

Αίτηση για συντηρητική κατάσχεση...

Αίτηση για συντονισμό αντιθέτων μηνύσεων*

Αίτηση για τη διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων φανερά αβάσιμης αγωγής.

Αίτηση για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης (πατρώνυμου)

Αίτηση για τη κήρυξη τίτλων ως ανίσχυρων

Αίτηση για τη τροπή προσημείωσης σε υποθήκη κατ' άρθ. 29 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ.

Αίτηση για τη χορήγηση αδείας για εκτέλεση κατά τη νύχτα ή τις εξαιρετέες ημέρες.

Αίτηση για τη χορήγηση αδείας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο συγκυριότητας τριών συγκυρίων, συννομέων και συγκατόχων...

Αίτηση για τη χορήγηση κληρονομητηρίου.

Αίτηση για την εγγραφή προσημείωσης με συναίνεση δανειστή (αλληλόχρεος λογαριασμός)

Αίτηση για την εγγραφή προσημείωσης με συναίνεση δανειστή (δάνειο)

Αίτηση για την αναγνώριση Σωματείου*

Αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής

Αίτηση για την απόδοση (νομής) κινητών πραγμάτων λόγω διάστασης

Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά αποδέκτη και τριτεγγυητή συναλλαγματικών και η σχετική απόφαση

Αίτηση για την εξαίρεση εισαγγελέα Αρείου Πάγου από τη συμμετοχή του σε σχετική ποινική υπόθεση.

Αίτηση για την εξάλειψη υποθήκης λόγω εξόφλησης

Αίτηση για την επίδοση δικογράφου εκτός έδρας

Αίτηση για την κήρυξη επιταγών ως ανίσχυρων κατόπιν απώλειάς τους λόγω κλοπής

Αίτηση για την παροχή αδείας στον επίτροπο δικαστικώς απαγορευμένου για την σύμπραξη σε συνένωση οικοπέδων με σκοπό την αντιπαροχή

Αίτηση για υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση

Αίτηση για χορήγηση αδείας για την επιχείρηση επωφελών πράξεων για τον συμπαραστατούμενο.

Αίτηση Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο για την αποβολή ιδιοκτήτη, όταν ο τελευταίος αρνείται να παραδώσει το ακίνητο παρά την ύπαρξη πράξης απαλλοτρίωσης.

Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης για προστασία του δικαιώματος συμμετοχής συζύγου επί των αποκτημάτων

Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό αναγώρισης χρέους (683 επ. Κ.Πολ.Δ.)

Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής με βάση έγγραφο αναγνώρισης χρέους.

Αίτηση εκουσίας ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου για διορισμό ειδικού επιτρόπου, προκειμένου να εκπροσωπηθεί ανήλικο τέκνο σε δίκη περί προσβολής πατρότητος από την μητέρα

Αίτηση ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων για συνολική επιμέτρηση των ποινών.

Αίτηση θεραπείας κατά Π.Ε.Π.Α.Ε. ΙΚΑ ενώπιον Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ

Αίτηση ΚΑΙ απόφαση για τη προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, για την εξασφάλιση πληρωμής τιμήματος πώλησης μεταξύ ιδιωτών

Αίτηση και απόφαση Διαταγής αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου (αρθ. 662 Α του Κ.Πολ.Δ.)

Αίτηση και Απόφαση Διαταγής Πληρωμής για απαιτήσεις από μισθώματα κύριας κατοικίας

Αίτηση και Απόφαση, για την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση επιταγή ως έγγραφο αναγνώρισης χρέους (ομόλογο)

Αίτηση και προτάσεις β' συζήτησης συναινετικού διαζυγίου

Αίτηση και προτάσεις για τη δημοσίευση διαθήκης

Αίτηση και προτάσεις για τη παροχή αδείας στον γονέα, για να εκποιήσει ακίνητο της κυριότητας ανηλίκου τέκνου του

Αίτηση και προτάσεις για την έκδοση κληρονομητηρίου.

Αίτηση και προτάσεις για την κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης.

Αίτηση και προτάσεις για την υποβολή βεβαιωτικού όρκου του καθού η εκτέλεση Διαταγής Πληρωμής, προκειμένου αυτός να υποχρεωθεί (αρ. 952 & 861 - 866 Κ.Πολ.Δ.) να υποβάλλει κατάλογο των περιουσιακών του στοιχείων

Αίτηση και Προτάσεις Δήμου στο Εφετείο για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος επί απαλλοτριώσεως

Αίτηση και Προτάσεις μητέρας που ασκεί προσωρινά την επιμέλεια για τη παροχή αδείας για αγορά ακινήτου από το ανήλικο τέκνο της.

Αίτηση κι απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης λόγω οφειλής από αλληλόχρεο λογαριασμό.

Αίτηση κρατούμενου για την αναστολή έκτισης της ποινής του μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της γονικής μέριμνας

Αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής

Αίτηση με αίτημα την παύση διατάραξης νομής

Αίτηση μεταγραφής προσωρινής διαταγής στο Υποθηκοφυλακείο περί απαγορεύσεως νομικής μεταβολής

Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Αίτηση Μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Αίτηση μετόχου Α.Ε. προς το Δ.Σ. για την παροχή πληροφοριών.

Αίτηση μητέρας και αβάπτιστου τέκνου για τη παροχή κληρονομητηρίου.

Αίτηση παύσης της προσωρινής κράτησης, απόλυσης από τις φυλακές και αντικατάστασής της με άλλους περιοριστικούς όρους

Αίτηση προς τον Εισαγγελέα για διαταγή αποβολής καταπατητή ιδιώτη από δημόσια ακίνητα.

Αίτηση πτωχεύσεως

Αίτηση πτωχεύσεως Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Αίτηση ρύθμισης της κατάστασης με αίτημα να επιτρέψει ο καθού τη προσωρινή διάνοιξη διόδου αντί χρηματικής αποζημίωσης

Αίτηση στo Υποθηκοφυλακείο για τη χορήγηση αντιγράφων (χρήση σε λήψη δανείου)

Αίτηση στη Γραμματέα του Ποινικού Μητρώου, για να επισυναφθεί στη ποινική δικογραφία το ποινικό μητρώο της κατηγορούμενης

Αίτηση στη Πολεοδομία για χορήγηση αντιγράφων

Αίτηση στο Γραμματέα του ΣτΕ...

Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ' αρ. 209 Κ.Πολ.Δ.

Αίτηση στο Εφετείο για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος

Αίτηση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για απόδοση κατασχεμένου πράγματος.

Αίτηση στον Εισαγγελέα για διακοπή εκτέλεσης λόγω εξόφλησης οφειλών προς το ΙΚΑ

Αίτηση στον εισαγγελέα για εξάλειψη ποινής

Αίτηση στον Εισαγγελέα για κλήση και εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο κατ' εφαρμογή του άρ. 327 Κ.Πολ.Δ. παρ. 2 και παρ. 3

Αίτηση στον εισαγγελέα για μετατροπή ποινής

Αίτηση στον Εισηγητή Δικαστή για ορισμό τόπου, ημέρας και ώρας για την εξέταση μαρτύρων.

Αίτηση στον κ. Εισαγγελέα για την άρση της κατάσχεσης ΙΧΕ αυτοκινήτου κατ' άρθρο 268 παρ. 3 ΚΠΔ με εμπεριστατωμένη νομολογία

Αίτηση στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την έκδοση παραγγελίας αποδόσεως κατασχεμένου αυτοκινήτου - ήδη διαταχθείσας της άρσης (σ.σ. έγινε δεκτή)

Αίτηση στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την κλήση μάρτυρα με βάση το άρθρο 327 παρ. 2 ΚΠΔ

Αίτηση στον Υποθηκοφύλακα για τη διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων...

Αίτηση στον Υποθηκοφύλακα για τη τροπή προσημείωσης σε υποθήκη.

Αίτηση στον Υποθηκοφύλακα για την εγγραφή στα βιβλία μεταγραφών λόγω απαλλοτριώσεως κατ' άρ. 16 ΝΔ 797/71

Αίτηση συναινετικού διαζυγίου - πολιτικός γάμος που τελέστηκε στη Γερμανία.

Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης κατά εργολάβου

Αίτηση σφράγισης ακινήτων.

Αίτηση, Προτάσεις κι Απόφαση επί της αιτήσεως για κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Αναγγελία ανώνυμης εταιρείας σε πλειστηριασμό

Αναγγελία απαίτησης

Αναγγελία δανειστή σε πλειστηριασμό κινητού

Αναγγελία δανειστή.

Αναγγελία δανειστού σε συμβολαιογράφο, ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, μετά τον πλειστηριασμό

Αναγνωριστική αγωγή - γαμική διαφορά - 1400 ΑΚ

Αναγνωριστική αγωγή και προτάσεις για την ακυρότητα συμβολαιογραφικής πράξης

Αναγνωριστική αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για οφειλές ΤΕΒΕ

Ανακοίνωση Δίκης

Ανακοπή - Αίτηση κατά κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας και επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας με αίτημα τη διόρθωσή τους και τον προσδιορισμό νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού

Ανακοπή άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ. (διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτου).

Ανακοπή εκτέλεσης επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης κατ' άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ. + Αίτηση αναστολής + Σημείωμα

Ανακοπή και Σημείωμα κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

Ανακοπή κατ' άρ. 954 Κ.Πολ.Δ.

Ανακοπή κατ' άρθρο 933 Κ.Πολ.Δικ κατά επιταγής προς εκτέλεση αποφάσεως περί διατροφής

Ανακοπή κατ' εκτέλεσης - περίληψης πλειστηριασμού ακινήτου (933 Κ.Πολ.Δ)

Ανακοπή κατά απογράφου- επιταγής προς εκτέλεση.

Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου.

Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής

Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής*

Ανακοπή κατά έκθεσης και περίληψης έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού...

Ανακοπή προγράμματος πλειστηριασμού ΚΕΔΕ (ΙΚΑ)

Αναπροσαρμογή μίσθωσης 288 Α.Κ.

Αναφορά - Αίτηση προς το Νομάρχη για αναγνώριση ελληνικής ιθαγένειας και έκδοση σχετικής αποφάσεως - διαπιστωτικής πράξης.

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μετά τη λύση του γάμου

Αποδεικτικό κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βάσει άρθρ. 988 παρ.1 εδ β Κ.Πολ.Δ.

Απόδειξη για προκαταβολή τιμήματος αγοράς ακινήτου - Αρραβώνας

Απόδειξη είσπραξης ποσού συναλλαγματικής και Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής της μεταξύ των πληρεξουσίων Δικηγόρων

Απόδειξη καταβολής μετρητών και Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής επιταγών από τον εναγόμενο στον πληρεξούσιο Δικηγόρο σε εργατική υπόθεση, μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων του ενάγοντα στη περίπτωση μη τήρησης των όρων εξόφλησης

Απόδειξη Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής επιταγής για την εξωδικαστική εξόφληση απαιτήσεων πριν την εκδίκαση της σχετικής αγωγής κι εν όψει αυτής

Απόδοση νομής κινητών πραγμάτων

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Ν. 993/1979.

Απολογητικό υπόμνημα για εργασίες σε μώλο

Απολογητικό Υπόμνημα κατηγορούμενου για (1) παράβαση του άρθρου 3γ΄ του ΝΔ 2396/1953 (ο υπεύθυνος για κρατικό όχημα επέτρεψε την οδήγησή του από μη δικαιούχο) και (2) ψευδή ανωμοτί κατάθεση

Απολογητικό Υπόμνημα κατηγορούμενου για υπεξαίρεση (των κοινόχρηστων οικονομιών ως διαχειριστής πολυκατοικίας)

Απόφαση ανατροπής κατάσχεσης (άρθρο 1019 ΚΠολΔ).

Απόφαση απί αιτήσεως εγγραφής προσημείωσης με συναίνεση του δανειστή (αλληλόχρεος λογαριασμός)

Απόφαση Διαταγής Πληρωμής

Απόφαση διαταγής πληρωμής με βάση μισθωτήριο.

Απόφαση διαταγής πληρωμής από οφειλές που αφορούν σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού

Απόφαση Διαταγής Πληρωμής για έκδοση Διαταγής Πληρωμής

Απόφαση διαταγής πληρωμής με βάση έγγραφο αναγνώρισης χρέους.

Απόφαση επί αιτήσεως για την εγγραφή προσημείωσης με συναίνεση δανειστή (δάνειο)

Απόφαση επί αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ' αρ. 209 Κ.Πολ.Δ.

Αρνητική αγωγή (προσβολή δικαιώματος κυριότητας επί οικίας με εκπομπή θορύβων από γειτονικό ακίνητο)

Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κυριότητας σύμφωνα με το 1108 Α.Κ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και προτάσεις

Αρραβώνας

Ασφαλιστικά για αποτροπή κατάπτωσης οικίας

Ασφαλιστικά διατροφής, επιμέλεια τέκνων, μετοίκηση

Ασφαλιστικά μέτρα διατάραξης της νομής (λόγω παράλειψης του καθ' ου φύλαξης και εποπτείας των ζώων του)

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Ασφαλιστικά μέτρα οιονεί νομής (διατάραξη δουλείας άντλησης ύδατος)

αταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω υπεξαίρεσης περιουσίας εργοδότριας εταιρείας από τον εργαζόμενο υπάλληλο - ενσψματώνεται η μήνυση

Αυτοκινητική αγωγή με αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημίες - επισκευή αυτοκινήτου, μείωση αγοραστικής αξίας αυτοκινήτου, μίσθωση TAXI, ηθική βλάβη. Εναγόμενοι είναι η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου και ο προστηθείς από την ιδιοκτήτρια οδηγός και η ασφαλιστική εταιρεία

Αυτοκινητική αγωγή στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας με μνεία της σχετικής εκδοθείσας απόφασης, Παναγιώτα Χρονοπούλου

Βεβαίωση πιστής μετάφρασης

Γνωμοδότηση Εποπτικού Συμβουλίου (με αίτηση), από ειρηνοδίκη, εκτελούντος χρέη εποπτικού συμβουλίου, σε διορισμό προτεινόμενου ειδικού επιτρόπου

Δήλωση - Γνωστοποίηση βίαιης διακοπής δίκης λόγω θανάτου της αντιδίκου

Δήλωση ανάληψης εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε.

Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς

Δήλωση διορισμού συνηγόρου κατά τη διάταξη του άρ. 340 παρ. 2β ΚΠΔ

Δήλωση επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου κατά της εργοδότριας εταιρείας του συζύγου για οφειλές από διατροφή μητέρας και ανηλίκων τέκνων

Δήλωση επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Δήλωση συνεχίσεως ματαιωθέντος πλειστηριασμού.

Δήλωση σύστασης κοινωνίας κληρονόμων

Δημοτικοί υπάλληλοι. Αγωγή στο διοικητικό πρωτοδικείο για επίδομα παραγωγικότητας.

Διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων (αίτηση και απόφαση)

Διαταγή πληρωμής - αίτηση

Διαταγή πληρωμής - απόφαση

Διοικητική προσφυγή για νοσοκομειακό επίδομα

Διοικητική Προσφυγή για προσβολή πράξης

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης.

'Εγκληση για μη καταβολή διατροφής

'Εγκληση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά ιδιοκτήτη του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού

Έγκληση*

Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για υποβολή μήνυσης από Δικηγόρο

'Εκ0εση ελέγχου τίτλων ακινήτου

'Εκθεση αυτοψίας - τεχνική έκθεση προς υποστήριξη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος επί απαλλοτριούμενης εκτάσεως.

'Ενορκη βεβαίωση για προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο

Ένορκη Βεβαίωση στον Ειρηνοδίκη

'Ενσταση ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών κατ' απόφασης της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, που απέρριψε αίτηση αναθεώρησης κατά απόφασης της Ε.Δ.Α.Π. που απέρριψε αίτηση περί απ' ευθείας εκποιήσεως ακινήτου από τον αυθαίρετο κάτοχο

'Ενσταση και συμπληρωματικοί λόγοι ένστασης κατ' απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεσμεύεται έκταση για δημόσια ωφέλεια.

'Ενσταση κατ' απόφασης επιτροπής συντάξεων IKA

'Ενσταση κατ' απόφασης Πολεοδομίας

'Ενσταση κατά αυτοψίας στη Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχίας.

'Ενσταση κατά πίνακα ΑΣΕΠ

'Ενσταση στη Πολεοδομία κατά κτηματολογικού πίνακα πράξης εφαρμογής Σχεδίου πόλεως με αίτημα τη σωστή οριοθέτηση οικοπέδου και την επαναφορά των ορίων του

'Ενσταση στην επιτροπή εντάσεων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εντολή για την απόδοση χρήσης μισθίου.

Εντολή Δικηγόρου προς τον Δικαστικό Επιμελητή για την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης

Εντολή Εκτέλεσης*

Εντολή προς επίδοση αντιγράφου εξ' απογράφου (διαταγή πληρωμής)

Εντολή προς επίδοση σε εταιρεία με έδρα τον Παναμά

'Εξοδα σύστασης Ανώνυμης εταιρείας.

Εξουσιοδότηση για είσπραξη γραμματίου από ΔΣΑ

Εξουσιοδότηση για την άσκηση έφεσης σε ποινική υπόθεση.

Εξουσιοδότηση για την υποστήριξη έφεσης στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την υποστήριξη αιτήσεως αναστολής και ανακοπής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Εξουσιοδότηση σε Δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο...

Εξουσιοδότηση*

Εξοφλητική απόδειξη αποχωρήσαντος μισθωτού.

Εξοφλητική απόδειξη πιστωθέντος τιμήματος σε αγοραπωλητήριο συμβόλαιο με όρο λήψεως εικονικού δανείου.

Εξώδικη δήλωση - πρόσληση - καταγγελία ΕΠΕ κατά πρώην εργαζόμενου της...

Εξώδικη δήλωση για δήλωση βουλήσεως

Εξώδικη δήλωση επίσχεσης εργασίας

Εξώδικη Δήλωση επίσχεσης εργασίας.

Εξώδικη δήλωση υπαναχώρησης με πρόσκληση σε σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης.

Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση φοιτητή προς τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας...

Εξώδικη διαμαρτυρία με καταγγελία μίσθωσης λόγω δυστροπίας καταβολής μισθωμάτων και πρόσκληση - δήλωση

Εξώδικη όχληση και πρόσκληση προς τον συγκύριο ο οποίος κάνει αποκλειστική χρήση του προσοδοφόρου κοινού ακινήτου να προσέλθει και να αποδώσει λογαριασμό επί των καρπών που αυτός απέφερε και να καταβάλλει το ποσοστό που αναλογεί στο εξ αδιαιρέτου μερίδιο του εξωδίκως οχλούντος

Εξώδικη Πρόσκληση*

Εξώδικη προσφορά μισθώματος στον νέο εκμισθωτή (λόγω αγοράς μισθίου)

Εξώδικο κατά εργολάβου από αγοραστές διαμερισμάτων σε ανεγερθείσα πολυκατοικία*

Επικύρωση αντιγράφου.

Εργατική αγωγή

Εργατική Αγωγή (πωλήτριας σε κατάστημα υποδημάτων)

Εργατική Αγωγή αναγνώρισης άδειας 3 ημερών

Εργατική αγωγή εργαζόμενων σε Θεραπευτήριο για τη καταβολή του επιδόματος του άρθρου 44 ν.1193/81

Εργατική αγωγή κληρομόμων εργαζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα για τη καταβολή νόμιμης αποζημίωσης λόγω λύσεως της σχέσης εργασίας λόγω θανάτου

Εσωτερικός κανονισμός καθηκόντων εργασίας σε ανώνυμη εταιρεία.

'Εφεση εναγομένου πλοιοκτήτη κατ' απόφασης Πολ. Πρωτ. για αγωγή αποζημίωσης για καταβολή σωστικής αμοιβής.

'Εφεση εναγόντων κατ' απορριπτικής απόφασης σε αγωγή αποζημίωσης διαδικασίας αυτοκινήτων με προσεπίκληση του ΙΚΑ.

'Εφεση και προτάσεις κατά ΕΥΔΑΠ για καταβολή εφ' άπαξ αποζημιωσης τακτικου προσωπικου τ.ΕΕΥ

'Εφεση κατ' απόφασης Ειρηνοδικείου μόνο κατά το κεφάλαιό της περί απορρίψεως του παρεπομένου αιτήματος περί προσωπικής κρατήσεως του εναγομένου.

'Εφεση κατ' απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία).

Έφεση κατά του ασφαλιστή όσον αφορά στην αξίωση της εκκαλούσας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από τη θανάτωση συνεπεία αυτοκινητικού δυστυχήματος της θεωρούμενης τρίτης μητέρας της

'Εφεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο κατά ερήμην εξωστικής αποφάσεως Ειρηνοδικείου.

Μήνυση εργοδότριας εταιρείας κατά υπαλλήλου που έχει ήδη απολυθεί για υπεξαίρεση

Ιδιότυπη εργατική αγωγή

Ιδιωτικό συμφωνητικό - Σύμβαση ανάληψης έργου διαφήμισης, βίντεο, μοντάζ, κλπ.)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό αγοράς εξοπλισμού καταστήματος

Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους, εξώδικου συμβιβασμού και εξόφλησης χρέους

Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάληψης σύμβασης έργου διαφήμισης σε δημοτικό χώρο, από αδειούχο εταιρεία.

Ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής εντολής πωλήσεως (μεσιτεία).

Ιδιωτικό Συμφωνητικό αρραβώνα

Ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου

Ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου (για μεγάλο χρονικό διάστημα)

Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας εταιρειών και πωλήσεων με παρακαταθήκη εμπορευμάτων.

Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας και χρήσης Σήματος.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό εντολής μεσιτείας (προς μεσίτη αστικών συμβάσεων)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης

Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης και σύναψης εγγύησης

Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνων επί συναινετικού διαζυγίου.

Ιδιωτικό συμφωνητικό επίμορτης αγροληψίας

Ιδιωτικό συμφωνητικό καθορισμού λήξης χρονικής διάρκειας εμπορικής μίσθωσης κατά το άρ. 4 παρ. 1 Ν. 813/1978

Ιδιωτικό Συμφωνητικό λύσης αφανούς εταιρείας

Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης Ο.Ε.

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών.

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αγροτικού κτήματος.

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Δ.Χ.Α. (εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ)

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης καταστήματος.

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας

Ιδιωτικό Συμφωνητικό παρέκτασης αρμοδιότητας

Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής εγγυήσεως περί μή αποβολής από μίσθιο (γραφείο) και παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης από τον εγγυητή

Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης επιχείρησης και ταυτόχρονης μεταβίβασης κινητών πραγμάτων

Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης σκάφους

Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης θεμάτων επιμελείας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκoυ τέκνου

Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης περιουσιακών θεμάτων εν' όψει συναινετικού διαζυγίου.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου (φασόν).

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με courier

Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως αφανούς εταιρείας με μέλη εταίρους Ο.Ε.

Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως αφανούς εταιρείας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αφανούς εταιρείας

Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης αφανούς εταιρείας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αφανούς ή συμμετοχικής εταιρείας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ο.Ε.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομμόρυθμης εταιρείας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης Ο.Ε.

Ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης από Δικηγόρο υπεκμισθώτρια σε Δικηγόρο συνεργάτη - υπομισθωτή

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου (γραφείου ως έδρα εταιρείας)

Καταγγελία ΟΕ από εταίρο

Καταγγελία στη Πολεοδομία για αυθαίρετη οικοδομή και πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια

Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά ανώνυμης εταιρείας για τη παράνομη περισυλλογή προσωπικών δεδομένων πελατών της

Κατάσταση επίπλων - ηλεκτρικών συσκευών κι άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στo μίσθιο

Καταστατικό Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού.

Καταστατικό ανωνύμου εταιρείας

Καταστατικό ιδιότυπης μεταφορικής εταιρείας (ΙΜΕ) (ΕΠΕ)

Καταστατικό Σχολικού Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων

Καταστατικό Σωματείου*

Κατασχετήριο - απευθυνόμενο στο σύζυγο οφειλέτη από διατροφές*

Κήρυξη Αλλοδαπής Απόφασης Διαζυγίου ως εκτελεστής

Κλήση για διεξαγωγή μετ' απόδειξη συζήτησης.

Κλήση για εκ νέου προσδιορισμό συζήτησης στο Ειρηνοδικείο λόγω ματαίωσής της.

Κλήση για ιδιαίτερη συζήτηση ισχυρισμών σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

Κλήση-γνωστοποίηση για εξέταση μαρτύρων σε συμβολαιογράφο

Κλήση-γνωστοποίηση για εξέταση μαρτύρων στον Ειρηνοδίκη

Κοινές Προτάσεις ως ενάγοντα σε Αγωγή απόδοσης σε μισθωτή εγγύησης, μετά την αποχώρησή του από το μίσθιο (και λύση της διαρκούς σύμβασης μίσθωσης παρά την πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, κατά την καλή πίστη...

Κύρια παρέμβαση, ανταίτηση, προτάσεις προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

Μη επαγγελματικά Σωματεία: 'Ολα τα υποδείγματα

Μήνυση

Μήνυση για πλαστογραφία κατ΄ εξακολούθηση, απάτη, απειλή και παράβαση του άρθρου 57 του ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών

Μήνυση για απάτη.

Μήνυση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, απάτη και υπεξαίρεση

Μήνυση για παράνομη χρήση μπλοκ αποδείξεων, έκδοση αποδείξεων με την επωνυμία άλλης εταιρείας και κατασκευή πλαστής σφραγίδας

Μήνυση για τα εγκλήματα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και απάτης.

Μήνυση κατά συζύγου για τη μη καταβολή διατροφών*

Μήνυση κατά του εργοδότη για μη καταβολή οφειλομένων μισθών (άρ. 1 Α.Ν. 690/1945)

Μήνυση*

Μηνυτήρια αναφορά κατά αστυνομικών οργάνων για παράβαση καθήκοντος, παρακώλυση διορισμού συνηγόρου, παράνομη σύλληψη, παράνομη βία κ.λ.π.

Μονομερής κατάργηση οικειοθελώς, καταβαλλομένων επιδομάτων επί πλέον των νομίμων - εργατική διαφορά.

Παραγγελία για επίδοση αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Παραγγελία προς επίδοση αγωγής

Παραίτηση από δικόγραφο εκκρεμούσης αίτησης ακυρώσεων ενώπιον του ΣτΕ

Παράκληση για αναβολή ποινικής υπόθεσης

Περίληψη απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής για μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο

Περίληψη απόφασης επιτροπής απαλλοτριώσεων στο Υποθηκοφυλακείο.

Περίληψη δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ παρακατάθεσης αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση.

Περίληψη εμπράγματης αγωγής για εγγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο

Περίληψη μεταγραφής

Περίληψη μεταγραφής και Κτηματολογικός Πίνακας (προδικασία απαλλοτρίωσης)

Περίληψη σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση Ε.Π.Ε. από Α.Ε.

Πίνακας ιατρού μαιευτήρα-γυναικολόγου για την καταβολή της αμοιβής του από πελάτιδα

Πιστοποιητικό κληρονομητητρίου - υπόδειγμα

Πρακτικό γενικής συνέλευσης ΕΠΕ με θέμα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εταίρων Ε.Π.Ε. με θέμα τη διάλυση της εταιρείας

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Σωματείου*

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης*

Πρακτικό συνεδριάσεως Δ.Σ. Ανωνύμου εταιρείας

Πρακτικό Συνεδρίασης Εκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης Ανωνύμου Εταιρείας...

Πρόσθετη παρέμβαση για τη μη κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας. H παρέμβαση έγινε δεκτή με την υπ' αρ. 11632/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης

Προσθήκη - αντίκρουση εναγομένου επί αγωγής διαδικασίας αυτοκινήτων.

Πρόσκληση μελών Δ.Σ. Α.Ε. σε συνεδρίαση.

Πρόσκληση των εταίρων Ε.Π.Ε. σε συνέλευση

Προσύμφωνο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης*

Προσφυγή (αίτηση θεραπείας) ανώνυμης εταιρείας, κατά αποφάσεως νομάρχου λόγω ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας της, ένεκα μη υποβολής ισολογισμών.

Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για την ακύρωση καταλογιστικής πράξης Τελωνείου που επέβαλε πολλαπλό τέλος για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 εδ. α,β και παρ. 2 εδ. α του Τελωνειακού Κώδικα Ν. 1165/1918

Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατ' απόφασης της Τ.Δ.Ε. Υποκ/τος Συντάξεων Ι.Κ.Α. κι απόφασης Διευθυντού Υποκαταστήματος Συντάξεων Ι.Κ.Α.

Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά εκκαθαριστικού σημειώματος.

Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ ΙΚΑ.

Προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σημάτων

Προσφυγή στον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατ' απόφασης της Επιτροπής του άρ. 18 του Ν. 2218/1994 της Νομαρχίας...

Προσφυγή συζύγου αποβιώσαντος συνταξιούχου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατ' αποφάσεως τοπικής διοικητικής επιτροπής υποκαταστήματος ΙΚΑ

Προσωρινό Kατάθεμα - Αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή του εξήντα τοις εκατό (60%) του ποσού της αποζημίωσης, που επιδικάστηκε για την απαλλοτρίωση ακινήτου

Προτάσεις - Σωματείο*

Προτάσεις (σε αγωγή δανείου σε ξένο νόμισμα).

Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διαδικασίας αυτοκινήτων.

Προτάσεις εναγομένου πλοιοκτήτη στο Πολ.Πρωτ. κατ' αγωγής αποζημίωσης για καταβολή σωστικής αμοιβής.

Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από πιστωτικούς τίτλους. 'Ενσταση πλαστογραφίας επίδικης επιταγής, κλπ.

Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω δυστροπίας (595 επ. Α.Κ.)

Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω καταγγελίας μίσθωσης

Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή αποζημίωσης λόγω ακάλυπτης επιταγής, στην οποία φέρεται ως εκδότης κι η οποία ΔΕΝ σφραγίστηκε

Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή παροχής διόδου

Προτάσεις εναγομένου συζύγου-πατέρα σε υπόθεση διατροφής - περιλαμβάνει την ένσταση του άρ. 1489 εδ. β' ΑΚ - ο εναγόμενος καταβάλει ήδη διατροφή σε τέκνα από άλλο γάμο

Προτάσεις εναγομένων σε αγωγή διαχειριστή διαδικασίας διαφορών συνιδιοκτητών.

Προτάσεις επί αιτήσεως για την αναγνώριση Σωματείου*

Προτάσεις εφεσιβαλλόμενου σε εργατική διαφορά.

Προτάσεις εφεσιβαλλομένων-εφεσιβλήτων κατ' απορριπτικής απόφασης σε αγωγή αποζημίωσης διαδικασίας αυτοκινήτων με προσεπίκληση του ΙΚΑ.

Προτάσεις εφεσιβλήτων σε έφεση ερημοδικασθέντα πρωτοδίκως διαδίκου.

Προτάσεις Εφετείου επί ασκηθείσης έφεσης αντιδίκου συζύγου κατ' απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου που κηρύσσει λυμένο γάμο λόγω τετραετούς διάστασης, με την οποία αιτείται να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος λόγω ισχυρού κλονισμού υπαιτιότητος του συζύγου - απερρίφθη η έφεση της αντιδίκου

Προτάσεις καθ' ου επί ασφαλιστικών μέτρων οιονεί νομής - επί διατάραξης δουλείας άντλησης ύδατος

Προτάσεις σε αγωγή αποζημίωσης - αυτοκινητικές διαφορές

Προτάσεις σε Αίτηση εκουσίας για χορήγηση αδείας εκποίησης κινητού (ΙΧΕ αυτοκινήτου) από τη μητέρα ενεργούσας διά λογαριασμόν της ανήλικης κόρης

Προτάσεις σε εργατική αγωγή - σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου - αξιώνονται μισθοί δεδουλευμένοι και υπερημερίας, δώρα εορτών

Προφυγή στο Συμβούλιο Αλείας κατά απόφασης που επιβάλλει πρόστιμο για αλιεία με εκρηκτικές ύλες.

ροσφυγή κατ' άρθρ. 27 παρ.4 Ν. 1975/1991 ενώπιον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κατ' απόφασης απέλασης αλλοδαπής προσωρινώς κρατουμένης στο Τμήμα Μεταγωγών

Σειρά υποδειγμάτων για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών στο Πολυμελές Πρωτοδικείο κατ' άρ. 214 Κ.Πολ.Δ.

Σημείωμα καθ΄ ου σε αίτηση διόρθωσης προγράμματος πλειστηριασμού (αύξηση του τιμήματος του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου πέραν την αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) με μνεία της εκδοθείσας απόφασης

Σημείωμα καθού σε αναστολή εκτέλεσης Διαταγής Πληρωμής

Σημείωμα των καθ'ων (εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν) η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Συζήτηση οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο - Ανταίτηση από τον καθ' ού με τις προτάσεις

Σύμβαση franchising.

Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης

Σύμβαση έμμισθης εντολής για πάγια αντιμισθία Δικηγόρου

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και υπόδειγμα παράτασής της.

Σύμβαση εργασίας. Πρόσληψη πωλητή αυτοκινήτων, αμοιβή με μισθό και ποσοστά.

Σύμβαση έργου. Υπερημερία του εργολάβου. Αγωγή αποζημίωσης για μη εκπλήρωση και εφαρμογή της ΑΚ 385 αρ. 1

Σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου. Επιμέλεια ύλης σε περιοδικό.

Σύμβαση παροχής ιατρικού έργου.

Συμφωνητικό συνιδιοκτητών πολυόροφης οικοδομής για σύνταξη Κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών και ρύθμιση πολλών θεμάτων που αφορούν εργασίες στην ανεγερθείσα πολυκατοικία

Συναινετική αίτηση για την εξάλειψη υποθήκης...

Συνοδευτικό σημείωμα στη Νομαρχία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ

Τακτική αγωγή νομής

Τριτανακοπή

Τροποποίηση και κωδικοποίηση αθλητικού σωματείου

Τροποποίηση καταστατικού Αθλητικού Σωματείου.

Τροποποίηση ομόρρυθμης εταιρείας*

Τυπικές προτάσεις ενάγουσας σε αγωγή διαζυγίου

Τυπική αγωγή στο Ειρηνοδικείο

Τυπικό Υπόδειγμα Μήνυσης για ακάλυπτη επιταγή μέσα στην τρίμηνη προθεσμία για υποβολή έγκλησης.

Υπόδειγμα μήνυσης για κλοπή ύδατος

Υπόμνημα ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων κατά πράξης χαρακτηρισμού έκτασης ως δασικής

Υπόμνημα ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κατά τριτανακοπής...

Υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατ' απόφασης Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

Υπόμνημα σε Ασφαλιστικά Μέτρα για άρση αναγκαστικής κατασχέσεως

Υπόμνημα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για απονομή επιδόματος γάμου και τέκνου

Χορήγηση άδειας στους γονείς για αποποίηση επαχθείσας κληρονομιάς στα ανήλικα τέκνα.