http://dikhgoros-online.gr/

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Διαδικασία αυτ/κών ατυχημάτων)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1) Ε. συζύγου Δ. Κ., κατοίκου . . . . . . , στην οδό . . . . . . . . αρ. . . . . . ,

2) Δ. Κ., κατοίκου . . . . . . , στην οδό . . . . . . . . αρ. . . . . . ,

3) Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία ". . . . . . . . . . Α.Ε.Γ.Α.", που εδρεύει στ . . . . . . . . . (. . . . . . . . . ) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

Ι. Π. του Π., κατοίκου . . . . . . , στην οδό . . . . . . . . αρ. . . . . . ,

________________________

Επί της κρινομένης από . . . . . . . αγωγής τ. . . αντιδίκου μας που απευθύνεται προς το Δικαστήριό Σας (α.α. κατάθεσης . . . . . . ), την οποία αρνούμαστε καθ' ολοκληρίαν και η οποία συζητείται κατά τη δικάσιμο της . . . . . . . . (Πιν. . . . . . ) επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή η κρινόμενη αγωγή τ. . . . αντιδίκου μας είναι μη νόμιμη, αβάσιμη, αόριστη και αναληθής.

Επειδή καταβλήθηκαν τα ανάλογα τέλη συζητήσεως.

Άρνηση αγωγής, ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας, άλλως, επικουρικά συνυπαιτιότητας κατά ποσοστό 95% του αντιδίκου, άρνηση κονδυλίων

Επειδή αρνούμαστε παντελώς την αγωγή του αντιδίκου μας, δεδομένου ότι αποκλειστικά υπαίτιος, άλλως συνυπαίτιος κατά ποσοστό 95% του επισυμβαίνοντος ατυχήματος είναι ο ίδιος ο αντίδικος ενάγων Ι.Π. Τούτο πλήρως αποδείχθηκε από την κατάθεση της πρώτης εξ ημών, καθώς και από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα έγγραφα.

Ειδικότερα από την όλη διαδικασία αποδείχθηκε ότι η πρώτη εξ ημών . . . . . . . . . εκινείτο στις . . . . . . . . , ημέρα . . . . . . και ώρα . . . . . . περίπου επί της Λεωφόρου . . . . . . . . , με κατεύθυνση από Αθήνα προς Γλυφάδα, καθόλα σύννομα και με μικρή ταχύτητα. Η Λεωφόρος . . . . . . είναι οδός διπλής κατευθύνσεως με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό . . . . . . (δηλ. περίπου στο ύψος του αριθμού . . . ), όπου και στενεύει με αποτέλεσμα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας να ενώνονται σε μία. Στο ύψος ακριβώς αυτό της παραπάνω Λεωφόρου, η πρώτη από εμάς, αφού -έχοντας θέσει σε λειτουργία το αριστερό φλας του οχήματός της- προσπέρασε από αριστερά δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα στο δεξιό άκρο του δρόμου, άναψε το δεξιό φλας του οχήματός της, με σκοπό να επανέλθει στο δεξιό άκρο της οδού, η οποία είχε ήδη στενέψει και οι δύο λωρίδες είχαν ήδη ενωθεί σε μία μοναδική λωρίδα. Στο σημείο ακριβώς αυτό της Λεωφόρου . . . . . το υπ' αριθ. κυκλ. . . . . . αυτοκίνητο, το οποίο εκινείτο πίσω από το όχημά μας, οδηγούμενο από τον ενάγοντα και κινούμενο με υπερβολική ταχύτητα, επιχείρησε όλως αιφνιδίως αντικανονικό προσπέρασμα από τα δεξιά του οχήματος που οδηγούσε η πρώτη εξ ημών, εντός των ορίων της λωρίδας κυκλοφορίας όπου εκινούντο και τα δύο οχήματα (και όχι σε διαφορετικές λωρίδες, όπως ισχυρίζεται στην αγωγή του ο αντίδικος), με αποτέλεσμα να επιπέσει με το εμπρόσθιο αριστερό του μέρος στο οπίσθιο δεξιό μέρος του οχήματος που οδηγούσε η πρώτη εξ ημών και ήταν ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημίες στην τρίτη εξ ημών ασφαλιστική εταιρεία.

Όλα δε τα παραπάνω πλήρως αποδεικνύονται και από τα παρακάτω προσαγόμενα και επικαλούμενα έγγραφα και δή: α) την δήλωση της πρώτης εξ ημών προς την τρίτη εξ ημών ασφαλιστική εταιρεία, β) αντίγραφο του δελτίου τροχαίου ατυχήματος της Άμεσης Δράσης, γ) φωτογραφίες των συγκρουσθέντων οχημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω ουδέν δικαιούται ο αντίδικος ως υπαίτιος του ατυχήματος. Άλλως επικουρικά τα υπ' αυτού αιτούμενα κονδύλια είναι υπερβολικά και εκτός πραγματικότητος και αυτά ακόμη των ανταλλακτικών και εργασιών (σχ. βλ. προσαγόμενες και επικαλούμενες φωτογραφίες των δύο συγκρουσθέντων οχημάτων). Ειδικότερα δε όσον αφορά τα αιτούμενα κονδύλια για εργασίες επισκευής του οχήματος του αντιδίκου παρατηρούμε ότι σ΄ αυτά περιλαμβάνονται και κονδύλια για εργασίες επισκευής που έγιναν στο δεξιό μέρος του οχήματος αυτού, ζημιές που δεν σχετίζονται όμως με την επίδικη σύγκρουση, όπως προκύπτει και από την αγωγή του αντιδίκου, όπου αναφέρονται ως σημεία επαφής των οχημάτων "το δεξιό μέρος του αυτοκινήτου" που οδηγούσε η α΄ εξ ημών και το "αριστερό μέρος" του αυτοκινήτου του αντιδίκου, χωρίς να γίνεται καμμία αναφορά σε προκληθείσες ζημιές στο δεξιό μέρος του αυτοκινήτου του ενάγοντος.

Ουδείς δε λόγος υφίσταται για μείωση της αγοραστικής αξίας του οχήματος του αντιδίκου, αφού αυτό υπέστη μικροζημία και δεν κτυπήθηκε σε καίρια σημεία, και πέραν τούτου αυτό επισκευάσθηκε σε συνεργείο της επιλογής του ενάγοντος, επιμελώς, με καινούρια ανταλλακτικά, εξ άλλου μείωση της αξίας δεν αποδείχθηκε, το δε όχημα ήταν επτά (7) ετών.

Τέλος δεν συντρέχει περίπτωση για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού τέτοια δεν υπέστη ο αντίδικος.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω πλήρως απεδείχθησαν οι ισχυρισμοί μας και ως εκ τούτου πρέπει η κρινόμενη από . . . . . αγωγή του αντιδίκου μας να απορριφθεί καθ' ολοκληρίαν.

Επειδή οι παρούσες προτάσεις μας είναι νόμιμες, βάσιμες και αληθείς.

Επειδή αρνούμαστε και αποκρούουμε κάθε αντίθετο ισχυρισμό του αντιδίκου μας ως μη νόμιμο, αβάσιμο και αναληθή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους νόμιμα επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνουν δεκτές οι παρούσες προτάσεις μας.

Να απορριφθεί η κρινόμενη από . . . . . αγωγή του αντιδίκου μας ως προς όλους τους ισχυρισμούς και τα αιτήματα και

Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας.

Αθήνα, . . . . . . .

Η πληρεξούσια δικηγόρος