http://dikhgoros-online.gr/

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

 

............... ............... του ..............., κατοίκου Θεσ/νίκης, ............... ............... και

............... ............... του ..............., κατοίκου Θεσ/νίκης, ............... ...............

Κ Α Τ Α

............... ............... του ..............., κατοίκου Αθήνας, ............... ...............

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 0000/1995 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, χορηγήθηκε στον καθού η αίτησή μας αυτή, η άδεια να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στα 62,50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος με στοιχεία Γ-3 που ανήκε στον εικοστό από εμάς, μετά του αναλογούντος εξ αδιαιρέτου ποσοστού του επί του οικοπέδου, μιας τριορόφου οικοδομής που βρισκόταν στην οδό ......... 32, στο συνοικισμό............, στην Περιφέρεια του Δήμου Θεσ/νίκης του ομώνυνου Νομού, κτισμένη σε οικόπεδο 1620 τ.μ. που συνορεύεται ΒΑ με ιδιοκτησία Χ.Ψ., ΒΔ με Α΄πολυκατοικία, ΝΑ με υπ’αρ. 00/000 και 000 οικόπεδα και ΝΔ με οδό ανώνυμη και αποτελούνταν από δύο δωμάτια, μαγειρείο, αποχωρητήριο και λοιπούς χρειώδεις χώρους, είχε εμβαδόν 45 τ.μ. και περιήλθε στον εικοστό από εμάς κατά ποσοστό 37,50% δυνάμει του υπ’αριθ. 0000/1993 συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ν.Π., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης στον τόμο 00 και αριθμό 00 και κατά ποσοστό 25% δυνάμει της υπ’αριθ. 000/1996 πράξεως δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Π.Ο., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης στον τόμο 000 και αριθμό 00. Η προσημείωση αυτή γράφηκε στον τόμο 000, φύλλο 00 και αριθμό 1 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης, χωρίς να έχει τραπεί ακόμη σε υποθήκη.

 

Με το υπ’αρ. 0000/96 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, ανατέθηκε από εμάς τους συγκυρίους του παραπάνω οικοπέδου στον εργολάβο Γ.Β., η κατεδάφιση των κτισμάτων που υπήρχαν στο άνω οικόπεδο 00 τ.μ., το οποίο σημειωτέον ότι μετά από επιτόπιο καταμέτρηση βρέθηκε 00 τ.μ. και μετά από προσκύρωση τμήματος έχει τελικό εμβαδό 00 τ.μ., και η ανέγερση επ’αυτού τριών πολυώροφων οικοδομών με στοιχεία Α, Β και Γ. Ήδη μετά την κατεδάφιση η προσημείωση έχει επεκταθεί αυτοδικαίως στο οικόπεδο και σε όλα τα διαμερίσματα των ανεγειρόμενων οικοδομών κατά το αναλογούν ποσοστό επί του οικοπέδου του παραπάνω διαμερίσματος, βάσει των σχετικών διατάξεων του εμπραγμάτου δικαίου (ΑΚ 1281,1282).

 

Με το υπ’αριθ. 000/1997 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής προ πάσης ανεγέρσεως της άνω συμβολαιογράφου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης στον τόμο 000 και αριθμό 00, η δεύτερη από εμάς έλαβε ως αντιπαροχή οικοπεδούχου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του 5ου ορόφου της οικοδομής Γ, με στοιχεία Γ5.1, το οποίο έχει πρόσοψη επί της οδού ......... , έχει εμβαδό μικτό 67,317 τ.μ., εμβαδό καθαρό 53,834 τ.μ., έχει ποσοστό 15/1000 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλοκουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και χωλ και συνορεύει με την οδό ......... , με τον κοινόχρηστο διάδρομο, με το υπό στοιχείο Γ5.2 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου και με την οικοδομή Β.

 

Oι τρεις παραπάνω νεοανεγειρόμενες οικοδομές βρίσκονται ήδη στο στάδιο της αποπεράτωσης και για την απαλλαγή του οικοπέδου από το βάρος της προσημειώσεως, ώστε όλα τα διαμερίσματα να είναι ελεύθερα παντός βάρους ενόψει μεταβιβάσεων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, η παραπάνω εγγραφείσα προσημείωση θα πρέπει να περιοριστεί στο προπεριγραφόμενο διαμέρισμα του εικοστού από εμάς, πράγμα που δεν στερεί τον εναγόμενο από την εξασφάλιση της απαιτήσεως που έχει έναντι του, ύψους τριών (3) εκατομμυρίων δρχ. και η οποία υπερκαλύπτεται από την αξία του ως άνω διαμερίσματος, η οποία ανέρχεται τουλάχιστον στα (18) δεκαοκτώ εκατομμύρια δραχμές.

 

Επειδή πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση για το λόγο ότι η παραμικρή καθυστέρηση στις μεταβιβάσεις διαμερισμάτων των εν λόγω οικοδομών δυσχεραίνει την αποπληρωμή οφειλών ύψους 80 εκατομμυρίων δραχμών στο ΙΚΑ και οι οποίες αυξάνονται συνεχώς λόγω τόκων, από το δε εισπραχθεισόμενο τίμημα θα καταστεί δυνατή η οικονομική ανακούφισή μας. Ήδη δε υπάρχουν αγοραστές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν διαμερίσματα με δάνειο, αλλά δεν προχωρούν εξαιτίας της ανωτέρω προσημείωσης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσα θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση

Ζ Η Τ Α Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να περιοριστεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, η εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης στον τόμο 0000, φύλλο 00 και αριθμό 1 προσημείωση υποθήκης επί του ήδη κατεδαφισθέντος διαμερίσματος του εικοστού από εμάς μετά του αναλογούντος ποσοστού του επί του οικοπέδου και η οποία έχει ήδη επεκταθεί κατά το αναλογούν στο οικόπεδο ποσοστό του ανωτέρω διαμερίσματος επί όλου του οικοπέδου και επί όλων των διαμερισμάτων των ανεγειρόμενων οικοδομών, στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό ......... 52Γ και ανήκει στον εικοστό από εμάς δυνάμει του υπ’αριθ. 0000/1997 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής προ πάσης ανεγέρσεως της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Π.Ο.., νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης στον τόμο 0000 και αριθμό 00 και δη στο αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του 5ου ορόφου της οικοδομής Γ, με στοιχεία Γ5.1, το οποίο έχει πρόσοψη επί της οδού ......... , έχει εμβαδό μικτό 67,317 τ.μ., εμβαδό καθαρό 53,834 τ.μ., έχει ποσοστό 15/1000 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλοκουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και χωλ και συνορεύει με την οδό ......... , με τον κοινόχρηστο διάδρομο, με το υπό στοιχείο Γ5.2 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου και με την οικοδομή Β. Να αποτραπεί η αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών που εξέδωσε την άδεια εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης.

 

Θεσσαλονίκη 25.1.2000

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος