http://dikhgoros-online.gr/

ΠΡΟΣ ΤΟ . . . . . . . . . . . . . . .

(διαδικασία αυτ/κών ατυχημάτων)

ΑΓΩΓΗ

Του Δ.Π. του Κ., κατοίκου . . . . . . , οδός . . . . . .

ΚΑΤΑ

1. Α.Β. του Π., κατοίκου . . . . . .. .. , οδός . . . . .
2. Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία: ". . . . . . .. ", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, . . . . . ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

_____________________

Στις . ./. . /. . . και ώρα . . . περίπου οδηγούσα το με αριθμ. κυκλ. . . . . ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής . . . . . . , ερυθρού χρώματος, της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής μου, επί της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λεωφόρου . . . . , κινούμενος με κανονική ταχύτητα. Η Λεωφόρος . . . . . είναι οδός διπλής κατευθύνσεως, με τρεις λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας.

Όταν έφθασα στο ύψος της διασταύρωσης της άνω λεωφόρου με την οδό . . . . . . , το ασφαλισμένο στην δεύτερη εναγόμενη, με αριθμ. κυκλ. . . . . . . ΙΧΕ όχημα, εργοστασίου κατασκευής . . . . . , το οποίο έβαινε την Λεωφόρο . . . . . , ομόρροπα με το όχημά μου, και επί της αριστερής λωρίδας του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα, ανέπτυξε ξαφνικά ταχύτητα, στην προσπάθεια της οδηγού του να προλάβει με πράσινο το φανάρι επί της διασταύρωσης και να στρίψει αριστερά στην οδό . . . . . , με αποτέλεσμα η οδηγός του να χάσει τον έλεγχο του οχήματός της και να εισέλθει ξαφνικά στην μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, όπου εκινείτο το όχημά μου, στην συνέχεια δε και στην προσπάθειά της να επαναφέρει το όχημά της στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, επέπεσε και ειδικότερα "σύρθηκε" με το δεξιό μέρος του οχήματός της σε ολόκληρη την αριστερή πλευρά του οχήματός μου και προκάλεσε σε αυτό υλικές ζημιές.

Αποκλειστικά υπαίτια της σύγκρουσης που περιγράφηκε παραπάνω είναι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου και πρώτη εναγόμενη, . . . . . . . . ., η οποία από ανεπιτηδειότητα, λόγω ελλείψεως της επιμέλειας και της προσοχής που απαιτούνται κατά την οδήγηση των οχημάτων και κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και εισήλθε στην πορεία του κανονικά κινούμενου οχήματός μου, με αποτέλεσμα την από αποκλειστική υπαιτότητά της επέλευση της επίδικης σύγκρουσης, την οποία δεν μπόρεσα να αποφύγω, παρά το γεγονός ότι τροχοπέδησα το όχημά μου και εκτέλεσα αποφευκτικό ελιγμό.

Α. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ

Από την επίδικη σύγκρουση το με αριθ. κυκλ.: . . . . . . . . αυτοκίνητό μου υπέστη τις παρακάτω υλικές ζημιές, για την αποκατάσταση των οποίων καταβλήθηκαν από πλευράς μου τα παρακάτω χρηματικά ποσά (βλ. υπ΄ αρ. . . . . . . απόδειξη παροχής υπηρεσιών του . . . . . . . . ):

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΑ

Ευθυγράμμιση ΕΑ φτερού 10.000
Ευθυγράμμιση φτερό πίσω 12.000
Βαφή ζάντας ακρυλικό διπλής 10.000
Βαφή φτερό ε. αριστερό 30.000
Βαφή φτερό πίσω αριστερό 30.000
Βαφή πόρτα αριστερή 30.000
   
ΣΥΝΟΛΟ 122.000
Φ.Π.Α. 18% 21.960
  _____
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 143.960

δηλαδή συνολικά δαπάνησα για την επισκευή του οχήματός μου το ποσό των εκατόν σαράντα τριων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (143.960) δραχμών.

Β. ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το αυτοκίνητό μου, το οποίο είναι μάρκας SEAT IBIZA, τρίθυρο, 1300 κ.εκ., μοντέλο 1993 (πρώτη κυκλοφορία . . . . . .1993) βρισκόταν σε άριστη κατάσταση, η δε αξία μεταπώλησής του υπερέβαινε το ποσό των 2.500.000 δραχμών.

Μετά την σύγκρουση και παρά τις επισκευές τα ίχνη της σύγκρουσης είναι εμφανή, αφού δεν αντικαταστάθηκαν τα βλαβέντα μέρη, γι' αυτό η εμπορική αξία του μειώθηκε κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον, δηλαδή κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) δραχμών, το οποίο ζημιώθηκα από αποκλειστική υπαιτιότητα της πρώτης εναγομένης. Και τούτο επειδή οι υποψήφιοι αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποφεύγουν να αγοράσουν μεταχειρισμένα και επισκευασμένα από σύγκρουση αυτοκίνητα, με την υπόνοια κρυμμένων ελαττωμάτων τα οποία θα εμφανισθούν αργότερα. Επίσης μετά από κάθε σύγκρουση μειώνεται η λειτουργική αντοχή και ευστάθεια του αυτοκινήτου, με συνέπεια να επιβραδύνεται η διάρκεια της ζωής του. Έτσι το αυτοκίνητό μου βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση, έναντι άλλων ομοίων αυτοκινήτων, ίδιας μάρκας και κατηγορίας.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Η εμπλοκή του οχήματός μου σε ένα ατύχημα για το οποίο ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρω, η έκπληξη και η λύπη που αισθάνθηκα στη θέα του τρακαρισμένου μου οχήματος, η μεγάλη ταλαιπωρία και η αναστάτωση που υπέστην εξαιτίας της αδυναμίας χρήσης του οχήματός μου, καθώς και η εμπλοκή μου στη χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία της επισκευής του αυτοκινήτου μου, μου προκάλεσαν μεγάλη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει οι εναγόμενοι να υποχρεωθούν να μου καταβάλουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

Επειδή αποκλειστικά υπαίτια για την σύγκρουση των οχημάτων μας είναι η πρώτη εναγόμενη - οδηγός του ζημιογόνου οχήματος.

Επειδή το σύνολο των θετικών και αποθετικών ζημιών μου ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (143.960 + 125.000 + 30.000 = 298.960) δραχμών.

Επειδή οι εναγόμενοι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου, αρνούνται να μου αποκαταστήσουν τη ζημία την οποία υπέστην και αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Επειδή οι εναγόμενοι είναι υπόχρεοι για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας τους και, μάλιστα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, αφού η πρώτη από αυτούς είναι ιδιοκτήτρια και οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου και η δεύτερη των εναγομένων έχει καλύψει ασφαλιστικά το εν λόγω αυτοκίνητο για τις προς τρίτους ζημίες.

Επειδή πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.

Επειδή η αγωγή μου αυτή είναι βάσιμη τόσο κατά νόμο, όσο και κατά την ουσία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσους, ρητά, επιφυλάσσομαι να προσθέσω, ίσως, στο μέλλον, παραδεκτά, με ρητή, παράλληλα, επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αγωγή μου σε όλο της το αιτητικό σαν βάσιμη τόσο κατά το νόμο, όσο και κατά την ουσία.

Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας τους, για την αιτία που με λεπτομέρεια περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας το ποσό των δραχμών ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (143.960 + 125.000 + 30.000 = 298.960) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.

Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης.

Στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου 1998

Η πληρεξούσια δικηγόρος